جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تدوین SMF

هدف از تدوین SMF ارائه سندی جامع از کلیات شرکت می باشد که متشکل از 8 بند به شرح ذیل می باشد و گویای روند جاری در شرکت است.
فصل1 :اطالعات عمومی شرکت
فصل 2 :کارکنان
فصل 3 :ساختمان و امکانات
فصل4 :سیستم توزیع
فصل 5 :مستندات
فصل6 :رسیدگی به شکایات و موارد ریکال
فصل 7 :خود بازرسی
فصل 8 :فعالیت های قراردادی
بنابراین فرد نگارنده باید شناخت جامعی از فرایندهای تضمین کیفیت و مسئول فنی، خود بازرسی، مستندکاری، عملیات خوب انبارداری GSP، عملیات خوب آزمایشگاهی GLP، عملیات خوب تولید GMP داشته باشد.
حال تیم اشکان زیست دارو با توجه به دانش فنی و تجربه کافی از فرایندهای ذکر شده بالا و تسلط در امور مستندکاری قادر به تدوین سند SMF برای شرکت های فعال در این صنعت می باشد.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian