جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دارو ها و مکمل های دامی

رشد تولید نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و کنترل بیشتر شرایط تولید است.استفاده از دارو ها و مکمل های دامی در صنعت دامپروری نیاز ضروری این صنعت به حساب می آید.پیشرفت بیماریها و کنترل بیشتر دام ها از جمله مواردی است که لزوم استفاده از دارو ها را بیشتر نمایان می کند.
شایان ذکر است داروهای دامی یکی از ملزومات صنعت دامپروری به حساب می آید که از یک سو سبب کاهش تلفات و مشکلا ناشی از بیماری های مربوطه به هر دام شده و از طرف دیگر سبب افزایش راندمان تولید محصولات این صنعت می گردد.استفاده از این داروها تنها به منظور رفع یا پیشگیری بیماری نمی باشد بلکه در برخی موارد به عنوان مکمل های تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
اشکان زیست دارو با مشاهده این بستر خالی در زمینه تولید داروهای دامی با گسترش حوزه دانش خود، تولید دانش فنی پیچیده در این زمینه را یکی از وظایف تعیین شده خود می داندکه از این طریق می توان با استفاده از این دانش، اقدام به توسعه بازار و ورود به بازارهای نوظهور داروهای دامی کرد.
مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.

fa_IRPersian