تحقیق و فناوری:

واحد تحقیق و فناوری به عنوان اساسی ترین بخش هر واحد تولیدی ،خدماتی و فروش ، میباشد، که اهمیت بسزایی در تولید، عرضه و معرفی محصول دارد.

امروزه دیگر انجام فعالیتهای تحقیق و فناوری نه تنها هزینه محسوب نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری اساسی تلقی می گردد . بطوریکه میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه و سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزایش است تا جایی که این دپارتمان، شاخصی برای توسعه یافتگی بنگاهها و کشورهای جهان بشمار می آید.

سیستم R&D در قلب فعالیتهای علمی جا دارد.

ما در اشکان زیست دارو با بکارگیری متخصصین در این زمینه ،بهترین و کامل ترین طرح ها را برای کسب و کار یا هدف شما ارائه میدهیم.

اهداف  R&D :

اهداف واحد تحقیق و فناوری شرکت اشکان زیست دارو، به شرح زیر می باشد:

تمام این موارد، اهمیت ویژه واحد تحقیق و فناوری در تغییرو تحولات صنعت کشور، بقای شرکت ها و سوددهی بلند مدت آنها را مشخص می کند.

مطمئنا اعتماد به تجربه و سابقه شرکت اشکان زیست دارو پشتوانه ای برای موفقیت در سرمایه گذاریتان خواهد بود.